Logo
Wybrane doświadczenia
Rekomendacje
Aktualności, publikacje, wydarzenia
  • Reprezentacja polskiego podmiotu gospodarczego przed francuskim sądem karnym (w ramach międzynarodowego zespołu obrończego).
  • Obrona członka zarządu spółki oskarżonego o zmowę przetargową.
  • Reprezentacja członków kadry menedżerskiej wyższego stopnia w postępowaniu wszczętym przez prezesa związku zawodowego, na etapie postępowania przygotowawczego.
  • Reprezentacja spółki z sektora mediowego w sprawie działania na jej szkodę przez byłego prezesa zarządu.
  • Reprezentacja spółki jako pokrzywdzonego w sprawie korupcji prywatnej.
  • Opracowanie kompleksowej procedury anty-korupcyjnej dla grupy kapitałowej z branży sprzedażowej.
  • Audyt zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w podmiocie prowadzącym działalność w sektorze regulowanym.
  • Wszechstronny audyt zgodności działalności podmiotu gospodarczego z przepisami prawa (aspekty karne) oraz opracowanie wewnętrznych procedur przeciwdziałania korupcji, zgłaszania oraz wyjaśniania nieprawidłowości, badania konfliktu interesów, procedury na wypadek przeszukania.
  • Stanowisko amicus curiae w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiocie konstytucyjności przepisów karnych ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Potrzebujesz oferty dopasowanej do swoich potrzeb?